Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Qui chế làm việc UBKT Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Cái Nước


LĐLĐ HUYỆN CÁI NƯỚC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TTYT CÁI NƯỚC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ỦY BAN KIỂM TRA
                                                                     Cái Nước, ngày … tháng … năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ

NHIỆM KỲ 2012 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số …QĐ-CĐ ngày … .tháng…. năm 2012
Của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Cái Nước)
 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được thông qua tại Đại Hội Đại biểu toàn quốc Công Đoàn Việt Nam lần thứ IX, ngày 13 tháng 10 năm 2003;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau và LĐLĐ huyện Cái Nước.
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp Hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế (TTYT) Cái Nước nhiệm kỳ 2012 – 2015, UBKT CĐCS TTYT ban hành “Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở” đã được Hội nghị BCH CĐCS thông qua gồm những điều khoản quy định như sau:
CHƯƠNG I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn do BCH CĐCS TTYT nhiệm kỳ 2012 – 2015 bầu ra theo đúng thể thức quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được Thường vụ LĐLĐ huyện công nhận, gồm có các đồng chí:
1. Đ/C: Mai Văn Kha Chủ nhiệm UBKT
2. Đ/C: Nguyễn Thị Ngân Ủy viên
3. Đ/C: Quách Văn Dự Ủy viên
Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn.
Điều 2. Theo Chương 5, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở có các nhiệm vụ:
1. Giúp Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn.
2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và đoàn viên khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt của công đoàn.
4. Giúp Ban Chấp Hành Công đoàn giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cán bộ – công chức và người lao động.
5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

CHƯƠNG II

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ỦY VIÊN UBKT

 

Điều 3. Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Ủy ban kiểm tra trước Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở và Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ huyện. Chủ nhiệm có nhiệm vụ:
1. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo mọi hoạt động của Ủy ban kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra.
2. Ký các văn bản của Ủy ban Kiểm tra gửi cấp trên và triệu tập các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất của Ủy ban Kiểm tra.
Điều 4. Đối với các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn
1. Tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các hoạt động của Ủy ban Kiểm tra theo triệu tập và phân công của Chủ nhiệm ủy ban.
2. Được mời tham dự các kỳ họp của Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở, được tạo điều kiện để thực hiện các chương trình kiểm tra.

CHƯƠNG III

  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA (UBKT)

 

Điều 5.  Ủy ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ
1. Quyết định của UB Kiểm tra được biểu quyết theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.
2. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn mỗi tháng họp một lần để kiểm điểm các công việc đã và chưa làm được của tháng qua, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động của tháng tới dựa trên kế hoạch hoạt động cả năm học của Ủy ban Kiểm tra đã được thông qua Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở.
Điều 6.  Mối quan hệ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện.
Điều 7.  Chế độ thông tin báo cáo
1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn có trách nhiệm thông tin các tài liệu có liên quan về công tác kiểm tra cho các Ủy viên.
2. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất ý kiến, chương trình công tác và các kiến nghị với BCH CĐCS, với UBKT Công đoàn Ngành và UBKT LĐLĐ huyện
3. Biên bản Kiểm tra đồng cấp được gửi cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở và UBKT LĐLĐ huyện.

CHƯƠNG IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Các Ủy viên UBKT nhiệm kỳ 2012 – 2015 có trách nhiệm thực hiện Quy chế và Chủ nhiệm UBKT có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện quy chế này.
Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế do Hội nghị Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở xem xét và quyết nghị. Quy chế này gồm bốn chương với chín điều đã được Hội nghị Ban Chấp Hành Công đoàn Cơ sở biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.      
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. BCH CĐCS
- UBKT LĐLĐ huyện;                                                                                                        CHỦ TỊCH
- BCH CĐCS TTYT;
- Lưu: CĐCS TTYT
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét