Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Báo cáo tóm tắt nội dung hiệu quả sáng kiến kinh nghiệmBÁO CÁO 
TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN

                                          
- Tên sáng kiến: Khảo sát các yếu tố liên quan đến việc sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau năm 2011
- Tên cá nhân hoặc tên người chủ trì, người đồng nghiên cứu (nếu là sáng kiến đồng tác giả) thực hiện: Tô Văn Lành, Phạm Hồng Thiêm, Bùi Béc Gol
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 01/6/2012
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
Hiện nay dân số - kế hoạch hóa gia là một trong những vấn đề có liên quan đến kinh tế - xã hội, là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của con người; Áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngoài mục đích hạn chế sự gia tăng dân số còn nhằm bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ và trẻ em, đồng thời đem lại hạnh phúc cho gia đình và toàn xã hội, góp phần quyết định thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
2. Phạm vi triển khai thực hiện
Nghiên cứu này được triển khai thực hiện tất cả phụ nữ 15-49 tuổi có chồng, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
3. Mô tả sáng kiến
Đặt vấn đề: Thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội; Kế hoạch hóa gia đình ngoài mục đích hạn chế sự gia tăng dân số còn nhằm bảo vệ sức khỏe của người phụ nữ và trẻ em, đồng thời đem lại hạnh phúc cho gia đình và toàn xã hội, góp phần quyết định thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng theo hàng năm, nhưng tiềm ẩn những nguy cơ thiếu bền vững, tình trạng các cặp vợ chồng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai vẫn còn cao. Mức sinh sẽ tăng trở lại trong thời gian tới, nếu các ngành chức năng buông lỏng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp phụ nữ có chồng độ tuổi từ 15-49 tuổi theo bộ câu hỏi được soạn sẵn.
Kết quả nghiên cứu:
Hiện nay có 91,1% chị em phụ nữ đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chủ yếu là dung cụ tử cung 48%; tỷ lệ các cặp vợ chồng có 2 con 63,9%, 3 con chiếm 5,8% và đối tượng nghiên cứu có số con trên 3 con là 2,3% 
Nguồn cung cấp thông tin chủ yếu là truyền thông trực tiếp 46,8%, qua thông tin đại chúng 12,7%; Tuyến xã là cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình là chủ yếu chiếm 61,1%.
Hiện nay chị em phụ nữ quan tâm nhiều đến chất lượng và thái độ phục vụ dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hơn các loại dịch vụ khác 71,1%
Đối tượng nghiên cứu có trình độ từ THCS trở lên có kiến thức tốt về biện pháp tránh thai cao hơn những đối tượng có trình độ từ Tiểu học trở xuống gấp 0,74 lần và có mối liên quan chặt chẽ với nhau
4. Kết quả, hiệu quả mang lại
Qua kết quả nghiên cứu lần này, chúng ta thấy rằng việc cung cấp truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt vấn đề áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đối với chị em phụ nữ 15-45 tuổi có chồng là hết sức cần thiết, chẳng những duy trì tính bền vững tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đồng thời hạn chế các cặp vợ chồng mang thai ngoài ý muốn, đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho mọi người, góp phần xây dựng phát triển kinh tế, xã hội và phồn vinh của đất nước
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
Nghiên cứu ”Khảo sát các yếu tố liên quan đến việc sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng tại huyện Cái Nước” có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh Cà Mau
6. Kiến nghị, đề xuất
Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng đến truyền thông trực tiếp hộ gia đình, nhằm nâng cao sự hiểu biết và khuyến khích các gia đình, các cặp vợ chồng, các cá nhân tự nguyện tham gia thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
Tăng cường đầu tư cho trạm y tế xã, thi trấn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyên môn kỹ thuật, thực hiện cung cấp dịch vụ đạt chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình. Có chính sách đãi ngội tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình ở xã, ấp, khóm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cơ quan chức năng cần quan tâm, đầu tư, kiểm tra, giám sát đến chất lượng và thái độ phục vụ các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước về thực hiện cung cấp dịch vụ biện pháp tránh thai hiện đại cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đáp ứng nhu cầu thời kỳ hiện nay./.

Ý kiến xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo
Tô Văn LànhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét